Story:
Characters:
Vehicles & Mecha:
Reaverbots:
Game Guides:
Instruction Booklets:
Official Artwork:
Wallpapers:
Screenshots:
Sprites:
Video Clips:
Audio Clips:
Music Downloads:
Singles & OST:
Development:
Credits:
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]

Mega Man Legends Voice Actors & Game Credits

Voice Cast
Corey Sevier, Voice of MegaMan Volnutt

Corey Sevier

Voice of MegaMan Volnutt
Date of Birth: 1984/07/03
Birthplace: Ontario, Canada
Tracy Ryan, Voice of Roll Caskett

Tracy Ryan

Voice of Roll Caskett
Date of Birth: 1971/02/08
Birthplace: Kitchener, Ontario, Canada
Caroly Larson, Voice of Tron Bonne

Caroly Larson

Voice of Tron Bonne
Date of Birth: 1965/05/02
Birthplace: Canada
Rob Smith, Voice of Teisel Bonne

Rob Smith

Voice of Teisel Bonne
Date of Birth: 1966
Birthplace: Canada
Ikue Ohtani, Voice of Bon Bonne

Ikue Ohtani

Voice of Bon Bonne
Date of Birth: 1965/08/18
Birthplace: Tokyo, Japan
Liz Hanna, Voice of The Servbots

Liz Hanna

Voice of The Servbots
Date of Birth: 1952/04/02
Birthplace: Ottawa, Ontario, Canada
George Masswohl, Voice of Barrel Caskett

George Masswohl

Voice of Barrell Caskett
Date of Birth: 1967/09/30
Birthplace: Hamilton, Ontario, Canada
Susan Roman, Voice of Mayor Amelia

Susan Roman

Voice of Mayor Amelia
Date of Birth: 1957/04/17
Birthplace: Edmonton, Alberta, Canada
David Huband, Voice of The Inspector

David Huband

Voice of The Inspector
Date of Birth: 1957/09/12
Birthplace: Winnipeg, Manitoba, Canada
Jeff Mallory, Voice of MegaMan Juno

Jeff Mallory

Voice of MegaMan Juno
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Unknown


Full Game Staff

<< CAST >>

MegaMan Volnutt

Roll Gaskett

Barrell Gaskett

Tron Bonne

Teisel Bonne

Servbots

Juno

Inspector

Mayor
Corey Sevier

Tracey Ryan

George Masswohl

Caroly Larson

Rob Smith

Liz Hanna

Jeff Mallory

David Huband

Suzan Roman<< STAFF >>

Director

Milieu Design

Scenario Planning


Engine Design

Game Design

Event Design


Mini Game Design

Voices

Scenario Content Advisor

Reaverbot Design

Texture Concepts

Textures


ModellingSpecial Event Design
3D Model AnimationSpecial Effects


Facial Animations

Background ConceptsOutdoor Textures

Outdoor Modelling
Underground Textures
Underground Modelling

Indoor Textures
Indoor Modelling

Background Design

Title Design


Outdoor Coordinator
Head Programmer

Engine ProgrammingSound Programming

3D Programming


Special Event Programming
Enemy AI ProgrammingSpecial Effects Programming

Mini-Game Programming

Tool Programming

Music

Sound Director

Script Editor

Sound EffectsSound Effect EditingIllustrationsManual Design
Testers
Voice Producer

Special Thanks

Voice Director

Senior Recording Engineer

Second Engineer

Assistant


Localization
Yoshinori Kawano

Yoshinori Kawano

Yoshinori Kawano
Shin Kurosawa

Kazunori Kadoi

Kazunori Kadoi

Shin Kurosawa
Masahiro Yasuma

Masahiro Yasuma

Yoshinori Kawano

Makoto Ikehara

Yuji Ishihara

Yuji Ishihara

Yuji Ishihara
Keiji Ueda
Shigeru Takahashi
Makato Tsuchibayashi

Mieko Kuwayama

Keiji Ueda
Masafumi Kimoto
Yuka Tsuzuki
Hideko Arao

Toru Yamashita
Masayuki Harada

Hideko Arao
Masafumi Kimoto
Yuka Tsuzuki
Keiji Ueda

Hideko Arao
Keiji Ueda
Masafumi Kimoto
Yuka Tsuzuki

Hayato Kaji
Kazunori Kadoi

Akihiro Notsu
Tsuyoshi Fujisawa

Akihiro Notsu
Yoshifumi Hattori
Yuji IshiharaMiki Kijima

Yukiko Kawanabe

Yukiko Kawanabe

Hana Kinugasa
Hidesato Sueyoshi
Manabu Takeda

Aya Nishio

Hana Kinugasa
Motoki Nabeshima

Miki Kijima

Hidesato Sueyoshi
Akemi Shimokawa

Hana Kinugasa

Manabu Takeda

Hidesato Sueyoshi
Mayumi Yoshioka

Hidesato Sueyoshi
Motoki Nabeshima

Hana Kinugasa
Aya Nishio

Miki Kijima

Yukiko Kawanabe
Natsue Ueda
Manabu Takeda

Akemi Shimokawa
Satoshi Ukai

Miki Kijima
Masaru Ijuin

Masaru Ijuin
Kouetsu Matsuda
Shinichirou Ishikawa

Kouetsu Matsuda

Shinichirou Ishikawa
Masaru Ijuin

Kouetsu Matsuda
Katsunori Oida
Hidekazu Shingaki
Michinori Kataoka
Souichi Itou
Atsushi Manobe
Yoshiharu Nakao
Yoshiaki Nishimura

Hidekazu Shingaki
Kei Hashimoto
Katsunori Oida
Hiroki Bandoh
Mitsunori Sakano
Shinichirou Ishikawa
Tadashi Sanzen

Tadashi Sanzen

Yoshiharu Nakao

Kei Hashimoto
Michinori Kataoka
Makoto Tomozawa

Tomoyuki Kawakami

Toshio Kajino

Shinji Amagishi
Tomoyuki Kawakami
Toshio Kajino

Toshio Kajino
Tomoyuki Kawakami
Shinji Amagishi
Makoto Tomozawa
Hideki Ishikawa
Haruki Suetsugu
Noriko Katou

Masako Honma
Akemi IwasakiAkiteru Naka
Makoto Shibata
Manabu Matsumoto
Hiroshi Motoyama
Tomoyuki Yokata
Erik Suzuki

Dan Okada

Susan Hart

Paul Shubat

Ian Rodness

James Anderson


Bowne Global Solutions

Patrick Riley
Ron Foster
Kyoko Akimaru
<< SPECIAL THANKS >>

Hidenori Kuwamoto
Yoshimi Sawada
Shinichi Satou
Takayuki Satou
Norikazu Fujikawa
Tetsuya Ohno
Mareo Yamada
Yutaka Yorozu
Hiroaki Yanagiguchi
Misako Ohtani
Tetsuya Tabuchi
Yoshihiro Sudou
Michiyo Aoki
Takeshi Kawano
Miki Takano

Ayumi Terada

Takuya Shiraiwa
Hiroshi Nakaya
Eiji Kamigake

Manabu Takemura
BREATH OF FIRE III
SPECIAL RESCUE TEAM


Sound RingCAPCOM PRODUCER GROUP

all CAPCOM STAFF MEMBERS!

Producer Keiji Inafune
Yoshinori Kawano