Story:
Characters:
Vehicles & Mecha:
Reaverbots:
Game Guides:
Instruction Booklets:
Official Artwork:
Wallpapers:
Screenshots:
Sprites:
Video Clips:
Audio Clips:
Music Downloads:
Singles & OST:
Development:
Credits:
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]
[ MML1 ] [ MML2 ] [ MML3 ] [ MOTB ]

Mega Man Legends 2 Voice Actors & Game Credits

Voice Cast
Susan Roman, Voice of MegaMan Volnutt

Susan Roman

Voice of MegaMan Volnutt
Date of Birth: 1957/04/17
Birthplace: Edmonton, Alberta, Canada
Tracy Ryan, Voice of Roll Caskett

Tracy Ryan

Voice of Roll Caskett
Date of Birth: 1971/02/08
Birthplace: Kitchener, Ontario, Canada
Caroly Larson, Voice of Tron Bonne

Caroly Larson

Voice of Tron Bonne
Date of Birth: 1965/05/02
Birthplace: Canada
Rob Smith, Voice of Teisel Bonne

Rob Smith

Voice of Teisel Bonne
Date of Birth: 1966
Birthplace: Canada
Liz Hanna, Voice of The Servbots

Liz Hanna

Voice of The Servbots
Date of Birth: 1952/04/02
Birthplace: Ottawa, Ontario, Canada
George Masswohl, Voice of Barrel Caskett

George Masswohl

Voice of Barrell Caskett
Date of Birth: 1967/09/30
Birthplace: Hamilton, Ontario, Canada
Alison Lawrence, Voice of Yuna/Matilda

Alison Lawrence

Voice of Yuna/Matilda
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Canada
Danya Gensiorek, Voice of Mistress Sera

Danya Gensiorek

Voice of Mistress Sera
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Winnipeg, Manitoba, Canada
John Cleland, Voice of Geetz

John Cleland

Voice of Geetz
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Toronto, Ontario, Canada
Stuart Arnot, Voice of Von Bluecher

Stuart Arnot

Voice of Werner Von Bluecher
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Unknown
Toby Proctor, Voice of Glyde

Toby Proctor

Voice of Glyde
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Canada
Eddie Glen, Voice of The Birdbots

Eddie Glen

Voice of The Birdbots
Date of Birth: 1953 or 1966/11/27
Birthplace: London, Ontario, Canada
Kent Sheriden, Voice of Bola

Kent Sheriden

Voice of Bola
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Unknown
Paul Miller, Voice of Klaymoor

Paul Miller

Voice of Klaymoor
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Toronto, Canada
Jamie Watson, Voice of The Guildmaster

Jamie Watson

Voice of The Guildmaster
Date of Birth: Unknown
Birthplace: Unknown
Sunday Muse, Voice of Shu

Sunday Muse

Voice of Shu
Date of Birth: 1982
Birthplace: Canada


Full Game Staff

<< CAST >>

ROCK

ROLL

BARRELL

TRON

TEISEL

SERBOT

SERA

ROLL'S MOTHER

GEETZ

GLYDE

KLAYMOOR

BOLA

GUILD MASTER

BIRDBOT

BLUECHER

SHU
SUSAN ROMAN

TRAYCY RYAN

GEORGE MASSWOHL

CAROLY LARSON

ROB SMITH

LIZ HANNA

DANYA GENSIOREK

ALISON LAWRENCE

JOHN CLELAND

TOBY PROCTOR

PAUL MILLER

KENT SHERIDEN

JAMIE WATSON

EDDIE GLEN

STUART ARNOTT

SUNDAY MUSE<< STAFF >>

SCRIPT

YOSHINORI KAWANO

MINORU NAKAI
JUNYA WATANABE
MASAKAZU EGUCHI
MASASHI TANAKA


DESIGN

YUJI ISHIHARA

KEIJI UEDA

HIDEKO ARAO

KAZUTAKA SATOH

TOMOYUKI HASHINAGA

MASAFUMI KIMOTO

YUKA TSUZUKI

SHIGERU TAKAHASHI

TETSUHEI ASANO

FUMINORI SATOH


BACKGROUND DESIGN

HAYATO KAJI

MIKI KIJIMA

YUKIKO KAWANABE

MANABU TAKEDA

MAYUMI YOSHIOKA

HIDESATO SUEYOSHI

NATSUKO SHIMIZU

MASAKAZU MOCHIZUKI

TAKASHI YOSHIKAWA

TAICHI SAKAI


PROGRAMING

MASARU IJUIN

SHIGEKI NIINO

KATSUNORI OIDA

KEI HASHIMOTO

HAJIME KITAMURA

TOSHIHIKO TSUJI

MITSUNORI SAKANO

SOUICHI ITOH

MICHINORI KATAOKA

YUJI OOZONO


MUSIC

MAKOTO TOMOZAWA


SOUND EFFECTS

SHINJI AMAGISHI

ATSUKO FUJITANI


VOICE STAFF

VOICE PRODUCER
ERIK <genazea> SUZUKI

VOICE DIRECTOR
SUSAN HART

ENGINEER
PAUL SEELY

ASSISTANT ENGINEER
PAUL BOLBOT
RYAN AKATARI


CHARACTER DESIGN
HIDEKI ISHIKAWA

TITLE DESIGN
SATOSHI UKAI

MANUAL DESIGN
MIZUHO TOYONAGA

DEBUGGING/TESTING
MANABU MATSUMOTO


<<SPECIAL THANKS>>

SCRIPT

SHIN KUROSAWA

YUKO NAKAMURA

MAREO YAMADA

NORIO TANAKA

TAKESHI KAWANO

NORIYUKI SEKINE

MANABU TAKEMURA

TAKUYA SHIRAIWA

HIROYUKI HIGASHIURA

AKIRA OYAMA

HIROMITSU FURUBEPPU

TAKASHI KIRAHARA

KANAKO SHINOHARA

WATARU HAMA

TOMOYUKI KAWAKAMI

HIDEKI OKUKAWA

YOSHINO AOKI

KAZUNORI KADOI


RECORDED AT MCCLEAR DIGITAL

GENAZEA

CAPCOM PRODUCER GROUP

...AND ALL CAPCOM STAFF

DIRECTOR

YOSHINORI KAWANO


PRODUCER

KEIJI INAFUNEPRESENTED BY CAPCOM